REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ

 

Regulamin promocji

"Teraz za EXPERTa zapłacisz 5000 euro mniej!"

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Ofertą specjalną”) prowadzonej pod nazwą „Teraz za EXPERTa zapłacisz 5000 euro mniej!”.

2. Promocja jest organizowana przez ECKERT AS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy pod adresem ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrów pod numerem KRS 000050403, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Oferta specjalna obowiązuje klientów, którzy otrzymali ofertę między 1.01.2022 – 31.03.2022 r.

4. Oferta specjalna jest ograniczona ilościowo. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji przed 31.03.2022 r.

4. Oferta specjalna dotyczy wyłącznie oprogramowania Lantek Expert współpracującego z maszynami: Jantar, Szafir, Onyx, Rubin HD, Chrom.

5. Klienci, którzy biorą udział w Ofercie Specjalnej otrzymają oprogramowanie Lantek Expert w cenie Eckert CAD/CAM.

6. Oferta specjalna obowiązuje tylko klientów, którzy po raz pierwszy otrzymują ofertę sporządzoną przez przedstawiciela firmy Eckert AS Sp. z o.o.

7.  Oferta specjalna obejmuje tylko jeden klucz do oprogramowania Lantek Expert.

8. Obniżona cena oprogramowania Lantek Expert jest przyznawana przez przedstawiciela firmy Eckert AS Sp. z o.o. i dopasowywana jest indywidualnie do zamówionej maszyny i osprzętu dodatkowego.

9. Uczestnikiem Oferty Specjalnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). 

10. Uczestnictwo w Ofercie Specjalnej jest dobrowolne.

11.  Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin promocji “Teraz za EXPERTa zapłacisz 5000 euro mniej!” i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. *”.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Oferty Specjalnej Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie i przesłać na adres siedziby firmy: ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://eckert.com.pl/oferta-specjalna/lantek-expert/regulamin-oferty-specjalnej.html.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej?

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.