Regulamin

"Oferta Specjalna - Kompresor lub Autokalibracja Advanced 4500 Euro taniej"

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Ofertą specjalną”)

2. Promocja jest organizowana przez ECKERT AS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy pod adresem ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrów pod numerem KRS 000050403, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Oferta specjalna obowiązuje klientów, którzy otrzymali ofertę między 01.01.2024 - 29.02.2024 r.

4. Oferta specjalna jest ograniczona ilościowo. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji przed 29.02.2024 r.

5. Oferta specjalna dotyczy wyłącznie maszyn: Jantar, Chrom, Szafir, Onyx, Opal Waterjet, Opal Waterjet Combo.

6. Klienci, którzy biorą udział w Ofercie Specjalnej otrzymają rabat w wysokości 4500 Euro na zakup kompresora lub autokalibracji advanced do maszyny CNC wyszczegulnionej w &4.

7. Oferta specjalna obowiązuje tylko klientów, którzy po raz pierwszy otrzymują ofertę sporządzoną przez przedstawiciela firmy Eckert AS Sp. z o.o.

8. Obniżona cena jest przyznawana przez przedstawiciela firmy Eckert AS Sp. z o.o. i dopasowywany jest indywidualnie do zamówionej maszyny i osprzętu dodatkowego.

9. Uczestnikiem Oferty Specjalnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). 

10. Uczestnictwo w Ofercie Specjallnej jest dobrowolne.

11.  Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Oferty Specjalnej poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji "Oferta Specjalna - Kompresor lub Autokalibracja Advanced 4500 Euro taniej" i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. *”.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Oferty Specjalnej Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie i przesłać na adres siedziby firmy: ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://eckert.com.pl/oferta-specjalna/kompresor-lub-autokalibracja/regulamin-11-23.html

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

Cookies

My i wybrane strony trzecie używamy plików cookie lub podobnych technologii do celów technicznych oraz, za Twoją zgodą, do innych celów określonych w Polityka cookies. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.